รหัสนักศึกษา
:
รหัสผ่าน
:

ข้อแนะนำ

  • กรุณา Login เข้าระบบทุกครั้งที่มีการเข้ามาใช้งาน ระบบ
    • กรอก รหัสนักศึกษา
    • กรอก รหัสผ่าน
  • กรุณา Logout ออกจากระบบทุกครั้ง ที่ใช้งานระบบ เสร็จเรียบร้อย
  • กรณีที่นักศึกษา ไม่มีรหัสผ่าน กรุณา ขอรหัสผ่าน ทางด้านล่าง
  • กรณีที่นักศึกษา ลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน กรุณาเปลี่ยน ทางด้านล่าง

  ถ้านักศึกษายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่านกรุณา ขอรหัสผ่าน
  นักศึกษาลืม รหัสผ่าน หรือ เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ กรุณา
DOWNLOAD :  คู่มือ E_GRADUATE
 
มีปัญหาติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย 02-3108564

พัฒนาโดย..... สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง