กรุณาเลือกปีการศึกษา :  
ตารางแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีการศึกษา 2551 จำแนกตามคณะและปัจจุบันประกอบอาชีพ
คณะ ปัจจุบันประกอบอาชีพ
ไม่มีอาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ
/ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ รวม
 คณะนิติศาสตร์ 2421 498 36 479 159 2 92 3687
 คณะบริหารธุรกิจ 1271 152 44 1445 152 3 86 3153
 คณะมนุษยศาสตร์ 1927 164 36 1570 281 10 205 4193
 คณะศึกษาศาสตร์ 201 89 1 108 26 1 26 452
 คณะวิทยาศาสตร์ 320 100 8 207 37 1 23 696
 คณะรัฐศาสตร์ 4558 1472 142 3243 547 6 326 10294
 คณะเศรษฐศาสตร์ 164 10 8 97 32 0 6 317
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 72 31 6 64 7 0 1 181
 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 0 0 1 3 0 0 7
 สถาบันการศึกษานานาชาติ 38 3 0 20 2 1 3 67
 คณะสื่อสารมวลชน 121 7 2 73 8 1 6 218
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
 คณะธุรกิจการบริการ 0 0 0 0 0 0 0 0
 รวม 11096 2526 283 7307 1254 25 774 23265
                 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา01:37:50