กรุณาเลือกปีการศึกษา :  
ตารางแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีการศึกษา 2551 จำแนกตามการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาโดยใช้สิทธิเทียบโอน
คณะ นักศึกษาสมัครโดยใช้สิทธิเทียบโอน รวม
Pre-Degree /
Non-Degree
8 ปี สมัครใหม่ เทียบโอนจาก
สถาบันอื่น
เทียบโอนม.รามคำแหง
หมดสถานภาพ ปริญญาที่ 2
  คณะนิติศาสตร์ 200 289 374 108 151 1122
  คณะบริหารธุรกิจ 73 283 623 49 59 1087
  คณะมนุษยศาสตร์ 203 353 246 107 68 977
  คณะศึกษาศาสตร์ 16 38 56 8 11 129
  คณะวิทยาศาสตร์ 21 99 106 14 9 249
  คณะรัฐศาสตร์ 455 1004 1435 278 158 3330
  คณะเศรษฐศาสตร์ 6 42 20 9 3 80
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 5 48 8 3 64
  สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - 0
  สถาบันการศึกษานานาชาติ 5 2 3 1 - 11
  คณะสื่อสารมวลชน 16 5 12 6 1 40
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ - - - - - 0
  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - - - - - 0
  คณะธุรกิจการบริการ - - - - - 0
รวม 995 2120 2923 588 463 7089
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา23:49:59