รายงาน สกอ. คณะทำงาน
คณะทำงานผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
รายงาน สกอ.ด้านบุคลากร
รายงานจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากร รายละเอียด
รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแตกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา รายละเอียด
รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา รายละเอียด
รายงาน สกอ.ด้านนักศึกษา
รายงานจำนวนทั้งหมด จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ รายละเอียด
รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษาและเพศ รายละเอียด
รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม กลุ่มสาขาวิชา ISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษาและเพศ รายละเอียด
รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตาม กลุ่มสาขาวิชา ISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษาและเพศ รายละเอียด
รายงาน สกอ.ด้านหลักสูตร
รายงานข้อมูลหลักสูตร จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา รายละเอียด
รายงาน สกอ.ด้านการเงิน
รายงานข้อมูลการเงิน รายรับ รายละเอียด
รายงานข้อมูลการเงิน รายจ่าย รายละเอียด
รายงาน สกอ. วิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปี 2551 รายละเอียด
รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปี 2552 รายละเอียด
รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปี 2553 รายละเอียด
รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปี 2554 รายละเอียด
รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปี 2555 รายละเอียด
รายงาน มอค.5
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา COS2105 ทฤษฎีการคำนวณ รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา COS4503 ระบบปฏิบัติการขั้นสูง รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา INT3105 เทคโนโลยีระบบจัดการฐานข้อมูล รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา INT3106 การออกแบบฐานข้อมูลและการทำให้เกิดผล รายละเอียด
รายงาน นักศึกษา
รายงานจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2540-2555 รายละเอียด
รายงานยอดนักศึกษาเทียบโอน แยกตามประเภทการเทียบโอน คณะ รหัสนักศึกษา และสถานภาพ รายละเอียด
รายงานยอดนักศึกษาเทียบโอน แยกตามประเภทการเทียบโอน คณะและรหัสนักศึกษา รายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนภาค S/56 ทีมีสถานภาพขาดการลงทะเบียน 1 - 2 ภาคการศึกษา รายละเอียด
จำนวนนักศึกษาทได้ 100 หน่วยกิตและหมดสถานภาพ รายละเอียด
ยอดนักศึกษาที่หมดสภาพและเก็บผลการเรียนได้มากกวา 70 หนวยกิต และกลับมาสมัครใหม่ รายละเอียด
รายงานสถิติ นักศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง 1/63 รายละเอียด
รายงานสถิติ นักศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค 1/63 รายละเอียด