สำหรับนักศึกษา
 
ข้อปฏิบัติ
คู่มือการใช้งาน
ตรวจสอบและปรับปรุงแบบสอบถาม
พิมพ์ใบยืนยันการบันทึกข้อมูล
พิมพ์แบบสอบถาม
มีปัญหาการใช้และบันทึกข้อมูล
  รายงานผล
 
จำแนกตามคณะและอาชีพระหว่างการศึกษา
สาขาวิทยบริการฯ จำแนกตาม คณะ สาขาและเพศ
จำแนกตามคณะและปัจจุบันประกอบอาชีพ
จำแนกตามวิธีการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาโดยใช้สิทธิเทียบโอน
สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามเดือนที่ขึ้นทะเบียน
 
เจ้าหน้าที่
 
 
ระบบภาวะการมีงานทำของ สกอ.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 บริการออนไลน์  ข้อปฏิบัติน.ศ.ระดับปริญญาตรี
ข้อปฏิบัติสำหรับ
นักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร


     ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร ต้องดำเนินการดังนี้
      1. กรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th ที่ Link นักศึกษาขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนแจ้งจบที่คณะ
      2. ติดต่อฝ่ายทะเบียนของคณะที่ตนเองเรียน เพื่อแจ้งจบและขอใบรับรองคณะเพื่อให้เสนอชื่อที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา
       3. ติดตามประกาศรายชื่อสภาฯ อนุมัติ ได้ที่คณะ และที่อาคาร สวป. ฝ่ายหนังสือสำคัญ งานใบรับรองสภาฯ ชั้น 1 ช่อง 4 (นักศึกษาตรวจดูความถูกต้องของชื่อ - นามสกุล, รหัสประจำตัว, สาขาวิชาเอก, โท, ชื่อปริญญา, เกียรตินิยม(ถ้ามี), ภาคการศึกษา, และปีการศึกษาที่ยบ ครั้งที่ และลำดับที่สภาฯ อนุมัติ ควรจดบันทึกไว้ หากไม่ถูกต้อง นักศึกษาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่คณะเพื่อขอแก้ไขทันที)
       4. ติดต่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 400 บาท, ค่าใบรับรองสภาฯ 20 บาท และค่าทรานสคริปต์ 70 บาท ที่กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1
       หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ดำเนินการในข้อ 1 ให้สมบูรณ์ จะไม่สามารถแจ้งจบการศึกษาต่อไป
* * * ก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ประมาณเดือนธันวาคม - มกราคมนักศึกษาต้องเข้าตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลของตนเองที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th ที่ระบบฐานข้อมูลการหางานทำของบัณฑิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเชื่อมต่อข้อมูลไปยังผู้ประกอบการที่ต้องการตำแหน่งที่ตรงกับวุฒิฯ ของผู้สำเร็จการศึกษาที่เว็บไซต์ www.job.mua.go.th * * *