บริการออนไลน์ ข้อปฏิบัติ
    ประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิต รุ่นที่ 43  
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง"กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 รุ่นที่ 43 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561"
 
 
กำหนดการฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต (ป.ตรี)
 
 
     
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 
   
ปี 2554 ปี 2555
       
      3777
2296
2858
381
358
6975
133
182
13
11
152
3
1
       
      3669
2833
2940
396
308
7553
173
184
15
9
153
19
 
คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันการศึกษานานาชาติ
คณะรัฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
 
 
 
 
 

 การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Browser เป็น Internet Explorer 6 และขนาดความกว้างหน้าจอ เป็น1024 x 768 pixels