บริการออนไลน์  รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
1. รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปี 2551  
2. รายงานการวิเคราะห์ภาวะการทีงานทำของบัณฑิตปี 2552  
3. รายงานการวิเคราะห์ภาวะการทีงานทำของบัณฑิตปี 2553  
4. รายงานการวิเคราะห์ภาวะการทีงานทำของบัณฑิตปี 2554  
5. รายงานการวิเคราะห์ภาวะการทีงานทำของบัณฑิตปี 2555  
     
 
 
 

 การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Browser เป็น Internet Explorer 6 และขนาดความกว้างหน้าจอ เป็น1024 x 768 pixels