บริการออนไลน์  คู่มือการใช้งานระบบ
     
 
  ขั้นตอนที่ 1. ข้อกำหนดเบื้องต้น
     นักศึกษาจะต้องรับทราบและยอมรับ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่องนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร
ก่อนที่จะดำเนินการแจ้งจบในขั้นตอนต่อไป
  ขั้นตอนที่ 2. ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบ) [ เป็นขั้นตอนเมื่อนักศึกษากดปุ่มรับทราบแล้ว ให้นักศึกษาป้อน รหัสนักศึกษา และ วัน/เดือน/ปีเกิด เพื่อเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต]
  ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา [ เป็นขั้นตอนเมื่อนักศึกษาได้ทำการล็อคอิน เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องทำการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทั้งหมด แล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูล]
 
ขั้นตอนที่ 4.

พิมพ์เอกสารยืนยันการบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บเป็นหลักฐานการขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา[ เป็นขั้นตอนเมื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษากดปุ่มพิมพ์เอกสารยืนยัน]

  ขั้นตอนที่ 5.
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตนเอง
ประกอบด้วย
5.1 ทำการเลือกเมนู ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล
5.2
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ นักศึกษาต้องป้อน รหัสนักศึกษาและวัน/เดือน/ปีเกิด
5.3
ให้นักศึกษาทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตนเอง แล้วกดปุ่มบันทึก
5.4
พิมพ์เอกสารยืนยันการบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บเป็นหลักฐานการปรับปรุง
  ขั้นตอนที่ 6. มีปัญหาการใช้/บันทึกข้อมูล [ เป็นขั้นตอนเมื่อนักศึกษามีปัญหาการใช้งานระบบ เช่น นักศึกษาไม่สามารถล็อคอินเข้าระบบได้ หรือ นักศึกษาไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ นักศึกษาต้องทำการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทั้งหมด แล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูล ทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อเพื่อสอบถามปัญหาของนักศึกษาเอง]
     
 
     
 
 
 

 การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Browser เป็น Internet Explorer 6 และขนาดความกว้างหน้าจอ เป็น1024 x 768 pixels