สำหรับนักศึกษา
 
ข้อปฏิบัติ
คู่มือการใช้งาน
ตรวจสอบและปรับปรุงแบบสอบถาม
พิมพ์ใบยืนยันการบันทึกข้อมูล
พิมพ์แบบสอบถาม
มีปัญหาการใช้และบันทึกข้อมูล
  รายงานผล
 
จำแนกตามคณะและอาชีพระหว่างการศึกษา
สาขาวิทยบริการฯ จำแนกตาม คณะ สาขาและเพศ
จำแนกตามคณะและปัจจุบันประกอบอาชีพ
จำแนกตามวิธีการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาโดยใช้สิทธิเทียบโอน
สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามเดือนที่ขึ้นทะเบียน
 
เจ้าหน้าที่
 
 
ระบบภาวะการมีงานทำของ สกอ.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 บริการออนไลน์  ข้อปฏิบัติน.ศ.ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อปฏิบัติสำหรับ
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา (แจ้งจบการศึกษา)


     ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร ต้องดำเนินการดังนี้
      1. ติดตามการประกาศรายชื่อที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาได้ที่เคาน์เตอร์บริการ อาคารท่าชัย ชั้น 3 หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ru.ac.th ที่ Link ตรวจสอบรายชื่อเสนอสภาฯ พร้อมทั้งจดบันทึกครั้ง ที่ ลำดับที่ ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อใช้ประกอบในการกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนปริญญา (แจ้งจบการศึกษา)
      2. ดำเนินการกรอกข้อมูล เกี่ยวกับภาวะการมีงานทำของมหาบัณฑิต (นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ru.ac.th ที่ Link ตรวจสอบรายชื่อเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สั่งพิมพ์เอกสารที่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำในเว็บไซต์มายื่นพร้อมการขึ้นทะเบียนปริญญา มิฉะนั้นจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนปริญญาได้ หมายเหตุ นักศึกษาที่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำในเว็บไซต์ ให้กรอกข้อมูลพร้อมทั้งสั่งพิมพ์เอกสารการกรอก มายื่นในวันที่ซ้อมใหญ่ของตนเอง
      3. ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาพร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียนปริญญา (แจ้งจบการศึกษา)
             * สำหรับนักศึกษาส่วนกลางและ โครงการพิเศษส่วนกลาง ขึ้นทะเบียนปริญญาได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ อาคารท่าชัย ชั้น 3
             * สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการต่างจังหวัด และโครงการพิเศษภูมิภาค ขึ้นทะเบียนปริญญาที่สาขาวิทยบริการในแต่ละจังหวัด และโครงการพิเศษแต่ละจังหวัด
     4.  ก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ประมาณกลางเดือนธันวาคม นักศึกษา ต้องเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับปริญญาปีการศึกษา 2550 – 2551 ได้ในเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งจด แถวที่ ลำดับที่ คาบ และวันที่เข้ารับ เพื่อเข้ารับการฝึกซ้อมตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด